Καιρός (Κώστας Βαλεοντής)

Καιρός ο πόλεμος να γίνει
ειρήνη, φιλία, αγάπη.
Καιρός τα Υπουργεία Εθνικής Αμύνης
να γίνουν Υπουργεία Διεθνούς Ειρήνης
ο στρατιώτης ειρηνοδότης
ο δεκανέας φιλέας
ο λοχίας φιλίας
ο ανθυπολοχαγός ανθυποφιλαγός
ο υπολοχαγός υποφιλαγός
ο λοχαγός φιλαγός
ο ταγματάρχης αγαπάρχης
ο αντισυνταγματάρχης αντισυναγαπάρχης
ο συνταγματάρχης συναγαπάρχης
ο ταξίαρχος φιλίαρχος
ο υποστράτηγος υποειρηνηγός
ο αντιστράτηγος αντειρηνηγός
ο στρατηγός ειρηνηγός
και ο στρατάρχης ειρηνάρχης.

Κώστας Βαλεοντής, Καιρός

Σχόλια