1. Η ποίηση είναι επιστημονικότερη και σπουδαιότερη από την ιστορία (Αριστοτέλης)