Η ποίηση είναι επιστημονικότερη και σπουδαιότερη από την ιστορία (Αριστοτέλης)

Η ποίηση είναι επιστημονικότερη και σπουδαιότερη από την ιστορία διότι εκφράζει γενικές αλήθειες ενώ η ιστορία συγκεκριμένα γεγονότα.
— Αριστοτέλης – Περί ποιητικής, 1451β7

Φιλοσοφώτερον καὶ σπουδαιότερον ποίησις ἱστορίας ἐστίν: ἡ μὲν γὰρ ποίησις μᾶλλον τὰ καθόλου, ἡ δ᾽ ἱστορία τὰ καθ᾽ ἕκαστον λέγει.

Ποιήματα